SectionMaster

Denna manual hjälper dig att installera, konfigurera och använda CFX-750 med funktion för varierad giva (VRA) tillsammans med SectionMaster.

Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

Driftlägen

Bogballe sektionskontroll

Trimbles GPS-utrustning kontrollerar sektioner och giva hos Bogballe gödningsspridare. Om så önskas kan giva styras från en extern enhet, t.ex. Yara N-Senor.

”Filter” HC5500
SectionMaster kan konvertera HC5500-kommunikationen till en mer standardiserad version.

HC5500 sektion och giva
SectionMaster kombinerar sektionskontroll från en källa och kontroll av giva från en annan källa. En situation där denna funktion är önskvärd är när vi vill kontrollera sektionerna med en Trimble GPS och samtidigt styra givan med Yara N-Sensor.
SectionMaster konfigurerar automatiskt mellan dessa lägen beroende på ansluten utrustning.

Konfigurera Hardi HC5500

För att Hardi HC5500 ska fungera tillsammans med CFX-750 krävs att sprutan har JobCom samt att det är lägst version 3.16 i HC5500 terminalen. Är boxen med vippströmbrytare märk ”SprayII” krävs lägst version 4.0. Kontakta Hardi servicepersonal om du behöver hjälp att kontrollera detta.

Kontrollera inställningarna för COM-portarna i utökad meny. Utökad meny når man genom att hålla in ESC samtidigt som utrustningen startas (startknappen ser ut som kontrastsymbolen på en TV).

 • Utökad meny 4.2 väljer du vilken COM-port du ska ansluta till (COM 2 brukar användas för VRA). COM 1 är närmst displayen, COM 2 är längst bak (ytterst).
 • Utökad meny 4.2.1. ska ange utrustningstyp VRA/Remote (heter ibland GPS).
 • Utökad meny 4.2.2. ska ange baudrate 9600
 • Utökad meny 9.1 ska ange JobCom aktiverad.

Stäng av utrustningen för att åter starta HC5500 i normalläge. I meny 2.3, aktivera VRA/remote. Återgå till körbilden där det nu visas en symbol liknande en parabolantenn. Hardi HC är nu redo för att kommunicera med CFX-750.

Konfigurera Hardi HC6500

CFX-750 kan hantera upp till 13 sektioner. Arbetsbredd, antal sektioner och sektionsbredder måste matcha mellan inställningarna i CFX-750 och HC6500. Kontroll eller ändring av antalet sektioner görs under meny 3.3.2 och antalet munstycken per sektion anges under meny 3.3.3.

HC6500 måste ha minst version 1.55 i både terminal och JobCom. Kontrollera versionerna i normal meny 4.8.2. Kontakta Hardi servicepersonal för eventuell uppdatering av programvarorna. COM-portarna kan konfigureras på liknande sätt som i HC5500 enligt ovan. Finns i utökad meny. Som standard brukar COM 2 (längst bak på displayen) användas för VRA. För bästa funktion bör ena COM-porten ställas in på Print/Dump (skrivare).

Stäng av utrustningen för att åter starta HC6500 i normalläge. I meny 2.3, aktivera VRA/remote. Återgå till körbilden där det nu visas en symbol liknande en parabolantenn. Hardi HC är nu redo för att kommunicera med CFX-750.

För att Bogballe Calibrator ska fungera tillsammans med CFX-750 krävs att lägsta mjukvaruversion är:

 • Uniq 1.12 I
 • con 1.07
 • Zurf 1.12

Versionsnummer visas vid uppstart av terminal.
Uppdatering för Bogballe Calibrator finns på www.bogballe.com

Koppla ihop Bogballe med Section Master

För att koppla ihop Bogballeterminalen med SectionMaster används en seriell kabel som ansluts till den seriella porten på sidan av Bogballeterminalen, se bild.
Kabeln ingår vid leverans av SectionMaster.

 

 

 

 

Kabelns andra ände ansluts till den första seriella porten på SectionMaster (B, se bild)

Konfigurera CFX-750

Kablage
Kabel 340201 används för att ansluta CFX-750 till SectionMaster. Mellan SectionMaster och redskapsterminalen används en nollmodemkabel. Båda dessa ingår vid leverans av SectionMaster. Port A eller Port B på CFX-750 kan användas för VRA.

Uppgradera CFX-750 med funktion för sektionskontroll och VRA
Funktion för sektionskontroll och VRA köps av din Trimble-återförsäljare. Funktionen aktiveras med hjälp av en kod. Aktiveringskoden anges under Inställn./System/Lås upp-Uppgradera /Uppgradera lösenord

Inställningar för redskapskontroll

 1. Genväg till inställningar för sektionsavstängning och VRA
 2. Indikering av loggning av bearbetad yta (kontrolleras av redskapets status)
 3. T (Target) visar målgiva. Används styrfil visas P (Prescription). A (Actual) visar verklig giva.
 4. Sektionsindikator. Röd visar avstängd sektion, grön visar aktiv sektion.
 5. Indikerar om sektionsavstängning är i läge auto eller manuell.

Fält-knappen: Om inställningarna för redskapets kontroll har ändrats, behöver ett nytt fält skapas eller ett befintligt fält med nytt fältarbete öppnas upp på nytt. Vid uppstart av ett fält anges redskapets geometri, som ligger till grund för att simulering av redskapets position stämmer överens med verkligheten. Redskapets geometri anges under Redskapsinställningar.

Offset framåt/bakåt anges från GNSS-antenn till ramp på ett system med manuell guidning eller EZ-Steer. För Autopilot anges avståndet från fordonets fasta axel (bakaxeln) till rampen.
För redskap med styrande drag eller styrande axel kan Kopplingspunkt till markkontaktpunkt justeras (anges kortare än det verkliga avståndet) för att simulera rampens position på ett mer korrekt sätt.

Använda automatisk sektionsavstängning

Slå till spridning på redskapsdatorn som vanligt och börja köra framåt. Om allt är konfigurerat rätt ska sektionssymbolerna på CFX-750 växla till grönt och loggning av bearbetad yta färga fältet gult i CFX-750. När rampen kör in över bearbetad yta kommer sektioner att stängas av.

Tips 1 Stäng av manuellt när du backar: När du backar med fordonet kan inte rampens läge simuleras på rätt sätt. Det finns då risk att rampen slås till på fel plats. Stäng därför av huvudavstängningen på maskinen när du backar.

Tips 2 Använd fältgränser: Vid uppstartsdialogen av nytt eller befintligt fält får man frågan ”Vill du spela in fältgräns?”. Genom att svara Ja får man möjlighet att spela in fältgränsen när yttervarvet körs. Detta görs genom att trycka Starta fältgräns, köra runt och sen trycka Färdig fältgräns. Fältgränsen fungerar som en barriär för sektionsavstängningen. När en sektion passerar utanför fältgränsen stängs den av. Genom att använda fältgräns elimineras risken att yttersta sektionen slår till när man vänder runt på vändtegen.

Tips 3 Stäng av manuellt i sväng vid sned vändteg: Om den inre sektionen slås på vid vändning på vändteg, slå av rampen manuellt mitt under svängen. Detta problem kan uppstå om systemet känner av att den inre sektionen går in mot obehandlat område vid vändning. Problemet är störst vid vändteg som inte är vinkelrät mot kördragen. Stäng av innan sväng påbörjas och slå till när fordonet rättats upp igen.

Tips 4 Inre gränser genom att kartera exklusionszoner: Karteringsfunktionen i CFX-750 ger dig möjlighet att rita in områden inne i fältet som inte ska behandlas. Yta räknas bort från fältarealen och sektioner som passerar över gränsen in i ytan stängs av. Knappen för att kartera exklusionsytor är märkt med Exkl.

Tips 5 Spruta på redan behandlat område: När hela fältet är behandlat kan det vara svårt att starta sprutan igen, t ex för att rengöra sprutan. För att kunna göra detta, använd ett av följande sätt:

 • Starta ett nytt fält
 • Stäng av redskapskommunikation i CFX-750 (Inställn.\Redskap\Första Inställningar, för Typ av Kontroll välj Ingen)
 • För Hardi, stäng av extern kontroll i redskapsdatorn (meny 2.3).

Obs: om man ändrar Rampkontroll från Auto till Manuell i CFX-750 så slutar denna att skicka kommandon om vilka sektioner som ska vara aktiva. Men om det senaste kommandot var att alla sektioner ska vara avstängda så kommer redskapsdatorn gå efter detta kommando tills det får nästa kommando. Detta innebär att om någon sektion är avstängd när rampkontrollen ändras från auto till manuell så kommer det inte vara möjligt att slå till denna sektion manuellt.

Kontroll av giva med Yara N-Sensor

Använd en seriell kabel för att ansluta Yara N-sensor till SectionMaster. Använd den andra seriella porten (C, se bild).

Ställ in N-sensorn på protokoll Hardi B.

Nu kommer SectionMaster använda uppgiften om giva från Yara N-Sensor för att styra utmatningen av gödning.

För att CFX-750 ska dokumentera givan, se till att Kontroll av giva är På. (Inst.\Redskap\Avancerat\Kontroll av giva)

 

Uppdaterad den 8 mars, 2019

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar