1. Hem
 2. Displayer och autostyrning
 3. FmX
 4. Väderstad GPS Control – Automatisk sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med FmX

Väderstad GPS Control – Automatisk sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med FmX

Denna manual hjälper dig att installera, konfigurera och använda FmX med funktion för sektionskontroll och varierad giva (VRA) tillsammans med alla Väderstad Biodrill, Rapidoch Spirit såmaskiner, utrustade med terminalen Väderstad Control Station (CS).

Inställningarna i manualen ska ses som riktvärden och kan behöva justeras från fall till fall, och kan variera vid byte av fläktvarvtal, typ av utsäde, utsädesmängd etc.

Konfigurera Väderstad

För att Control Station ska fungera tillsammans med FmX krävs att det är följande
mjukvara eller senare, i CS-teminalen:

R230018 för Rapid, RDA 600-800C
R210027 för Rapid, RDA 400-800S
R250032 för Spirit 400-900S
R330070 för Spirit 400-600C
R260009 för Biodrill

Kontakta Väderstad för information om kompatibilitet för din maskin.

Håll inne knappen med frågetecken samtidigt som strömbrytaren slås på för att
komma in i programmeringsmenyn. Om Control Station redan är påslagen kan  man växla till programmeringsmenyn genom att knappen hålls intryckt i 5 sekunder.

Inne i programmeringsmenyn, bläddra ner med väljarratten.

Välj GPS genom att trycka enter när raden är markerad.

Välj Trimble genom att ställa pilen framför raden, tryck enter.
Gå längst ner och markera OK /ESC och tryck enter.

Om du inte vill styra givan via FmX väljer man bort alternativet i inställningarna för FmX. Här ska rätt val göras i alla fall.

Vid endast utsäde är Yes valt.

Vid kombisådd ska en avprodukterna vara Yes, den andra No. Välj Yes för den produkt du vill styra via din FmX.

Vid kombisådd med Spirit C ska Yes väljas för Gödning för att loggningen ska bli korrekt.

Gå sedan längst ner och markera OK/ESC och tryck enter.

Här visas hastigheten du ska ha när du åker in på och ut från vändtegen. Det avgör när maskinen slår på/av utsäde i förhållande till gödningen. Tryck enter om du vill ändra och vrid på ratten.

Gå längst ner i programmeringsmenyn, markera OK. Tryck enter för att komma
tillbaka till körläge.

Tillbaka i körläge.

Konfigurera FMX

Kablage
Kabel DV-572 används för att ansluta till Väderstad CS. Både Port A och Port B på FmX kan användas för automatisk sektionsavstängning och VRA.

Uppgradera FmX med funktion för sektionskontroll och VRA
Funktion för sektionskontroll och VRA köps av din Trimble-återförsäljare. Funktionen aktiveras med hjälp av en kod. På startsidan, tryck på knappen Aktiveringskoder markera Varierad giva (VR) och sektionskontroll och tryck på knappen Lås upp. Ange sedan aktiveringskoden.

Inställningar för redskapskontroll

Först måste du aktivera plug-in för Serial Rate Control.
Tryck på Lägg till/Ta bort, längst ner till vänster i Konfigurationsvyn.

Markera Serial Rate Control och tryck på Lägg till-knappen i mitten.

Nu är den aktiverad, tryck OK.

Den uppdaterade Konfigurationsvyn ser ut så här.

Markera Serial Rate Control och tryck på Inställning.

För Kontroller anges Trimble.
För Port anges den port där kabel DV-572 har anslutits (se märkning på baksidan av display).

Välj Kontroll av giva Av och Rampkontroll .
Ska tilldelningsfil användas för att kontrollera giva av utsäde eller gödning med hjälp av FmX väljs istället Kontroll av giva .

Tips: Om man väljer Kontroll av giva kommer en knapp i körbilden ge dig möjlighet att slå till och från automatisk sektionskontroll. Observera att man då måste ange giva (för den produkt man valt ska styras) i FmX och inte i CS.

Obs! Du kan bara kontrollera givan för en produkt i taget, antingen utsäde eller gödning!

Funktionen Reservhastighet används inte av CS. Denna inställning har ingen betydelse.

Avstängda sektioner vid stillastående Nej

Tillslags fördröjning/frånslagsfördröjning ventiler: Mät hur lång tid det tar mellan dess att sektionen stängs av manuellt tills det fått effekt ute på redskapet. Fördröjning för både till- och frånslag ska anges. För att försäkra dig om att inte mistor ska uppstå kan tillslagsfördröjningen sättas något längre än den verkliga och frånslagsfördröjningen något kortare än den verkliga.

Riktvärde för sådd kan vara:

 • Väderstad Rapid 2,5 s tillslag 1,5 s frånslag
 • Väderstad Spirit C 2,0 s tillslag 1,9 s frånslag

Under fliken Sektioner går inga värden att redigera, då dessa tas emot från Väderstads CS.
Avsluta med OK för att spara alla dina ändringar.

Markera Redskap och tryck sedan på Inställning.

Kontrollera att Arbeten är inställt på Såmaskin.

Ställ in redskapets mått noga, så att displayens simulering av redskapets rörelser blir så realistisk som möjligt.

Spridningsoffset mäts

 • från bakaxeln på en vanlig traktor med Trimble AutoPilot, eller antennen vid manuell guidning eller EZ-Steer/EZ-Pilot. För andra fordonstyper, kontakta DataVäxt Support för råd.
 • till en punkt mitt mellan billraderna på såmaskinen. Vid kombisådd med Spirit C anges avstånd till gödningsbillarna, vid endast utsäde anges avstånd till utsädesbillarna.

De mått som FmX får från Väderstad CS kommer inte finnas tillgängliga för redigering.

För redskap med styrande drag eller styrande axel kan Kopplingspunkt till markkontaktpunkt justeras (anges kortare än det verkliga avståndet) för att simulera rampens position på ett mer korrekt sätt.

Starta överlapp/Överlapp slut av körspår:
Ställ in om du vill ha en säkerhetsmarginal för att undvika mistor. Ange mist halva avståndet mellan främre och bakre billrad.

Tillåtet överlapp av behandlad yta, sida-till-sida:
Hur stor del av sektionen som ska gå in över bearbetad yta innan sektionen stängs av. Riktvärde för sådd kan vara 90 %.

Tillåtet fältgränsöverlapp:
Hur stor del av sektionen som ska gå utanför fältgräns innan sektionen stängs av. Riktvärde för sådd kan vara 90 %.

För att kunna så vändtegen sist med automatisk sektionsavstängning, sätt Huvudtegens gräns till Inre.

Tillämpa fördröjning vid fältgräns: Välj Ja för att tillämpa systemfördröjningar även när du kör över en fältgräns.

Tryck OK för att spara dina inställningar.

Körbild

 1. Indikering av loggning av bearbetad yta (kontrolleras av redskapets status)
 2. Sektionsindikator. Röd visar avstängd sektion, gul visar att sektionen är aktiverad men materialet har ännu inte nått billarna, grön visar aktiv sektion.
 3. Knapp för att tända och släcka flik för Kontroll av giva.
 4. Knapp för att slå på och av automatisk sektionskontroll.
  Väderstad

Väderstad CS indikerar med lysdioder om sektionerna är på eller av med grön och röd lysdiod.

Använda automatisk sektionsavstängning

Slå till utmatning på redskapsdatorn som vanligt och börja köra framåt. Om allt är
konfigurerat rätt ska sektionssymbolerna på FmX växla till grönt och loggning av
bearbetad yta färga fältet gult i FmX. När såmaskinen kör in över bearbetad yta kommer sektioner att stängas av.

Tips 1 Spara inställningarna: Det är många inställningar som ska vara rätt när du använder FmX tillsammans med Väderstad såmaskin. När du är klar med alla inställningar och justeringar, gå in under Konfigurering , markera Redskap och tryck Spara konfiguration. Välj Ny för att spara under nytt namn, välj Spara för att uppdatera inställningarna på det befintliga namnet.

När du sedan vill hämta upp dina tidigare inställningar, markera Redskap och tryck Byt konfiguration. Välj ditt redskap med rätt inställningar i listan.

Tips 2 Så vändtegen sist:
Alternativ 1:I Körspårshanteraren väljer du vändtegsmönstret, anger rätt antal varv, ser till att Fältgränser är Aktiverad och att Huvudtegens gräns är satt till Inre. När du har lagt upp ditt körmönster kör du ut på fältet så du ser att huvudtegen – inte vändtegen – är aktiv.
Maskinen kommer nu automatiskt stänga av sektionerna när du passerar den inre
fältgränsen, mellan huvudteg och vändteg. För att så vändtegen, ställ dig på vändtegen och välj ditt befintliga körmönster för vändteg i Körspårshanteraren.

OBS! Du måste även ha valt Huvudtegens gräns: Inre under fliken Överlapp i
Redskapsinställningar.

Alternativ 2: Se till att vändtegen blir markerad som bearbetad yta (gul), utan sådd. Detta kan göras genom att t ex ställa in ett redskap som har önskad bredd för vändtegen, och köra runt utan att så med maskinen. Detta kan också göras vid föregående jordbearbetning.

Tips 3 Avaktivera kurvutjämning:
För att simuleringen av vändtegen ska bli rätt, måste man inaktivera funktionen Kurvutjämning. Som standard jämnar displayen ut kurvor med en radie på mindre än 3 m för att åstadkomma bättre guidning och autostyrning. Du kan avaktivera kurvutjämningen genom att markera System, tryck på knappen Inställning, markera Guidning, tryck på knappen Inställning. Där kan man sätta
Kurvutjämning till Inaktiverad.

Tips 4 Passa in huvudteg med vändteg:
Under System>Inställning\Guidning>Inställning kan man sätta Kalibrera huvudteg till Närmaste kant. Då passar FmX in AB-linjen så att det inte blir någon mista mellan huvudteg och vändteg.

Tips 5 Så på redan behandlat område:
Ibland behöver man starta såmaskinen igen, även fast området är loggat som sått i displayen, t ex för att fylla i där sådjupet blivit fel eller där det av olika anledningar inte har blivit sått.

För att kunna göra detta, använd ett av följande sätt:
Alternativ 1: Tryck på knappen Sektionskontroll Av på fliken för kontroll av giva.
Alternativ 2: Starta ett nytt arbete
Alternativ 3: Stäng av extern kontroll i Väderstad CS. I konfigureringsmenyn, sätt GPS till No.
Alternativ 4: Du kan även tvinga Väderstad CS att starta utmatningen genom att trycka på sektionsknapparna när du kör på redan bearbetat område.
OBS: Så snart du kommer ut på ej bearbetat område igen kommer systemet att återgå till sin normala funktion.

Tips 6 Så på samma fält nästa gröda:
Välj gärna samma Klient/Gård/Fält för att utnyttja tidigare körspår, men välj nytt Arbete för att inte få med redan bearbetad yta.

Uppdaterad den 1 april, 2019

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar