1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. CFX-750
  4. Väderstad GPS Control – CFX-750

Väderstad GPS Control – CFX-750

Denna manual hjälper dig att installera, konfigurera och använda CFX-750 med funktion för sektionskontroll och varierad giva (VRA) tillsammans med alla Väderstad Biodrill, Rapid- och Spirit såmaskiner, utrustade med terminalen Väderstad Control Station (CS).

Inställningarna i manualen ska ses som riktvärden och kan behöva justeras från fall till fall, och kan variera vid byte av fläktvarvtal, typ av utsäde, utsädesmängd etc.

Konfigurera Väderstad

För att Control Station ska fungera tillsammans med CFX-750 krävs att det är följande mjukvara, eller senare, i CS-teminalen:

R230018 för Rapid, RDA 600-800C
R210027 för Rapid, RDA 400-800S
R250032 för Spirit 400-900S
R330070 för Spirit 400-600C
R260009 för Biodrill

Kontakta Väderstad för information om kompatibilitet för din maskin.

70

71

72

Konfigurera CFX-750

Kablage
Kabel DV-572 används för att ansluta till Väderstad CS. Både Port A och Port B på CFX-750 kan användas för automatisk sektionsavstängning och VRA.

Uppgradera CFX-750 med funktion för sektionskontroll och VRA
Funktion för sektionskontroll och VRA köps av din Trimble-återförsäljare. Funktionen aktiveras med hjälp av en kod. Aktiveringskoden anges under Inställn./System/Lås upp- Uppgradera /Uppgradera lösenord

Inställningar för redskapskontroll

73

74

75

76

77

Rampkontroll: Välj Auto för automatisk avstängning. (Manuell innebär att CFX-750 inte skickar några kommandon om vilka sektioner som ska vara till eller från, men registrerar sektionernas status vid manuell kontroll.)

Tillåtet överlapp: Hur stor del av sektionen som ska gå in över bearbetad yta innan sektionen stängs av. Riktvärde för sådd kan vara 90 %.

Gränsöverlappning: Hur stor del av sektionen som ska gå utanför fältgräns innan sektionen stängs av. Riktvärde för sådd kan vara 90 %

Täckning tillåtet fel: Låt stå på grundinställning.

Ventilfördröjning På/Av: Mät hur lång tid det tar mellan dess att sektionen stängs av manuellt tills det fått effekt ute på redskapet. Fördröjning för både till- och frånslag ska anges. För att försäkra sig om att inte mistor ska uppstå kan tillslagsfördröjningen sättas något längre än den verkliga och frånslagsfördröjningen något kortare än den verkliga.

Riktvärden för sådd kan vara:

Väderstad Rapid

2,5 s för tillslag

1,5 s för frånslag

Väderstad Spirit 600C

2,0 s för tillslag

1,9 s för frånslag

Dubbelbehandling/Överlapp: Ställ in eventuell säkerhetsmarginal för att undvika mistor. Ange mist halva avståndet mellan främre och bakre billrad.

Avstängd vid stopp: Välj Nej.

Tillämpa fördröjning vid fältgräns: Välj Ja för att tillämpa inställning för systemfördröjningar även när du kör över en fältgräns.

78

  1. Genväg till inställningar för automatisk sektionsavstängning och VRA
  2. Indikering av loggning av bearbetad yta (kontrolleras av redskapets status). När Väderstad CS är ansluten och ett fält är öppet ändrar symbolen utseende och funktion till79Blå symbol betyder att automatisk sektionskontroll är aktiv. Grå symbol betyder att auotmatisk sektionskontroll är avaktiverad och att maskinen styrs helt manuellt.
  3. T (Target) visar målgiva. Används tilldelningsfil visas P (Prescription). A (actual) visar verklig giva.
  4. Sektionsindikator.Röd visar avstängd sektion, gul visar att sektionen är aktiverad men materialet har ännu inte nått billarna, grön visar aktiv sektion.
  5. Indikerar om sektionsavstängning är i läge auto eller manuell.

61

Väderstad CS indikerar med lysdioder om sektionerna är på eller av med grön och röd lysdiod.

Använda automatisk sektionsavstängning

Slå till utmatning på redskapsdatorn som vanligt och börja köra framåt. Om allt är konfigurerat rätt ska sektionssymbolerna på CFX-750 växla till grönt och loggning av bearbetad yta färga fältet gult i CFX-750. När såmaskinen kör in över bearbetad yta kommer sektioner att stängas av.

Tips 1 Spara inställningarna:
Det är många inställningar som ska vara rätt när du använder CFX-750 tillsammans med Väderstad såmaskin. När du är klar med alla inställningar och justeringar, gå in under Inställningar–>System–>Avancerad–>Spara och hämta konfigurationsfiler–>Spara nuvarande inställningar. Välj om du vill spara i internminnet eller på ett USB-minne, och välj lämpligt namn för kombinationen av traktor och redskap.

Sparade inställningar kan sen hämtas upp via Inställningar–>System –>Avancerad –>Spara och hämta konfigurationsfiler–>Ladda in inställningar

Tips 2 Så vändtegen sist:

Alternativ 1: När körmönster Vändteg används, och huvudtegens körspår är aktiva, kommer såmaskinens sektioner stängas av vid vändtegens inre gräns, oavsett om vändtegen redan är sådd eller inte. Gå in under under Inställningar–>Guidning–>Växling vändteg/huvudteg och välj Manuell för att kunna välja manuellt vilken ordning fältet delar ska sås.

Alternativ 2:
Se till att vändtegen blir markerad som bearbetad yta (gul), utan sådd. Detta kan göras genom att t ex ställa in ett redskap som har önskad bredd för vändtegen, och köra runt utan att så med maskinen. Detta kan också göras vid föregående jordbearbetning. För att återgå till att ställa in ordinarie redskapsinställningar måste man avaktivera kommunikationen mellan CFX-750 och CS genom Inställningar–>Redskap–>Kontroll av spridning och bearbetning–>Första inställningar välj Ingen.

Tips 3 Avaktivera kurvutjämning:
För att simuleringen av vändtegen ska bli rätt, måste man inaktivera funktionen Kurvutjämning. Som standard jämnar displayen ut kurvor med en radie på mindre än 3 m för att åstadkomma bättre guidning och autostyrning.
Du kan avaktivera kurvutjämningen under Inställningar–>Guidning–>Inställningar sväng–>Minsta kurvradie, välj Inaktiverad och bekräfta ditt val med grön pil.

Tips 4 Så på redan bearbetat område:
Tryck på 79så att den ändras till grå. Tryck igen för att ändra tillbaka till automatisk sektionsavstängning.

Tips 5 Så på samma fält nästa gröda:
Välj gärna samma Klient/Gård/Fält för att utnyttja tidigare körspår, men välj nytt Arbete för att inte få med redan bearbetad yta.


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: GPS-9-1
Rev dat: 2015-01-14

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar