1. Hem
 2. Displayer och autostyrning
 3. CFX-750
 4. Väderstad GPS Control med CFX-750

Väderstad GPS Control med CFX-750

Automatisk sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

Denna manual hjälper dig att installera, konfigurera och använda CFX-750 med funktion för sektionskontroll och varierad giva (VRA) tillsammans med alla Väderstad Biodrill, Rapid- och Spirit såmaskiner, utrustade med terminalen Väderstad Control Station (CS).
Inställningarna i manualen ska ses som riktvärden och kan behöva justeras från fall till fall, och kan variera vid byte av fläktvarvtal, typ av utsäde, utsädesmängd etc.

Konfigurera Väderstad

För att Control Station ska fungera tillsammans med CFX-750 krävs att det är följande mjukvara, eller senare, i CS-teminalen:

R230018 för Rapid, RDA 600-800C
R210027 för Rapid, RDA 400-800S
R250032 för Spirit 400-900S
R330070 för Spirit 400-600C
R260009 för Biodrill

Kontakta Väderstad för information om kompatibilitet för din maskin.

Håll inne knappen med frågetecken samtidigt som strömbrytaren slås på för att
komma in i programmeringsmenyn. Om Control Station redan är påslagen kan man växla till programmeringsmenyn genom att knappen hålls intryckt i 5 sekunder.

Inne i programmeringsmenyn, bläddra ner med väljarratten.


Välj GPS genom att trycka enter när raden är markerad.

Välj Trimble genom att ställa pilen framför raden, tryck enter. Gå längst ner och markera OK/ESC och tryck enter.

Om du inte vill styra givan via CFX-750 väljer man bort alternativet i inställningarna för CFX-750. Här ska rätt val göras i alla fall.

Vid endast utsäde är Yes valt.

Vid kombisådd ska en av produkterna vara Yes, den andra No. Välj Yes för den produkt du vill styra via din CFX-750.

Vid kombisådd med Spirit C ska Yes väljas för Gödning för att loggningen ska bli korrekt. Gå sedan längst ner och markera OK/ESC och tryck enter.

Här visas hastigheten du ska ha när du åker in på och ut från vändtegen. Det avgör när maskinen slår på/av utsäde i förhållande till gödningen. Tryck enter om du vill ändra och vrid på ratten.

Gå längst ner i programmeringsmenyn, markera OK.
Tryck enter för att komma tillbaka till körläge.

Tillbaka i körläge.

Konfigurera CFX-750

Kablage
Kabel DV-572 används för att ansluta till Väderstad CS. Både Port A och Port B på CFX-750 kan användas för automatisk sektionsavstängning och VRA.

Uppgradera CFX-750 med funktion för sektionskontroll och VRA
Funktion för sektionskontroll och VRA köps av din Trimble-återförsäljare. Funktionen aktiveras med hjälp av en kod. Aktiveringskoden anges under Inställn./System/Lås upp-Uppgradera /Uppgradera lösenord

Inställningar för redskapskontroll

Inställningar för automatisk sektionsavstängning och VRA sker under Inställn./Redskap

Välj Kontroll av spridning/bearbetning

 

Följ inställningsdialogen under Första inställningar.

För Typ av kontroll anges Trimble.

För Output Port anges den port där kabel DV-572 har anslutits (se märkning på baksidan av display).

Välj Endast sektionskontroll. Ska tilldelningsfil användas för att kontrollera giva av utsäde eller gödning med hjälp av CFX-750 väljs istället Båda.

OBS! Du kan bara kontrollera givan för en produkt i taget, antingen utsäde eller gödning!

Ställ in redskapets mått noga, så att displayens simulering av redskapets rörelser blir så realistisk som möjligt.

Offset framåt/bakåt mäts

 • från bakaxeln på en vanlig traktor med Trimble AutoPilot, eller antennen vid manuell guidning eller EZ-Steer/EZ-Pilot. För andra fordonstyper, kontakta DataVäxt Support för råd.
 • till en punkt mitt mellan billraderna på såmaskinen. Vid kombisådd med Spirit C anges avstånd till gödningsbillarna, vid endast utsäde anges avstånd till såbillarna.

De mått som CFX-750 får från Väderstad CS kommer inte finnas tillgängliga för redigering, exempelvis arbetsbredd, antal sektioner och sektionsbredd.

För redskap med styrande drag eller styrande axel kan Kopplingspunkt till markkontaktpunkt justeras (anges kortare än det verkliga avståndet) för att simulera rampens position på ett mer korrekt sätt.

Välj Nej.

Välj Nej.

Klart!

När grundinställningarna har gjorts visas knappen Avancerad under Inställn./Redskap.

Här kan du gå in och ändra dina inställda värden, utan att gå igenom hela guiden igen.

Tryck på Sektionsavstängning Inställningar för att ställa in hur sektionsavstängingen ska användas.

Rampkontroll: Välj Auto för automatisk avstängning. (Manuell innebär att CFX-750 inte skickar några kommandon om vilka sektioner som ska vara till eller från, men registrerar sektionernas status vid manuell kontroll.)

Tillåtet överlapp: Hur stor del av sektionen som ska gå in över bearbetad yta innan sektionen stängs av. Riktvärde för sådd kan vara 90 %.

Gränsöverlappning: Hur stor del av sektionen som ska gå utanför fältgräns innan sektionen stängs av. Riktvärde för sådd kan vara 90 %.

Täckning tillåtet fel: Låt stå på grundinställning.

Ventilfördröjning På/Av: Mät hur lång tid det tar mellan dess att sektionen stängs av manuellt tills det fått effekt ute på redskapet. Fördröjning för både till- och frånslag ska anges. För att försäkra sig om att inte mistor ska uppstå kan tillslagsfördröjningen sättas något längre än den verkliga och frånslagsfördröjningen något kortare än den verkliga.

Riktvärde för sådd kan vara:

 • Väderstad Rapid 2,5 s för tillslag 1,5 s för frånslag
 • Väderstad Spirit 600C 2,0 s för tillslag 1,9 s för frånslag

Dubbelbehandling/Överlapp: Ställ in eventuell säkerhetsmarginal för att undvika mistor. Ange mist halva avståndet mellan främre och bakre billrad.

Avstängd vid stopp: Välj Nej.

Tillämpa fördröjning vid fältgräns: Välj Ja för att tillämpa inställning för systemfördröjningar även när du kör över en fältgräns.

Körbild

 1. Genväg till inställningar för automatisk sektionsavstängning och VRA
 2. Indikering av loggning av bearbetad yta (kontrolleras av redskapets status). När Väderstad CS är ansluten och ett fält är öppet ändrar symbolen utseende och funktion till Blå symbol betyder att automatisk sektionskontroll är aktiv.
  Grå symbol betyder att auotmatisk sektionskontroll är avaktiverad och att maskinen styrs helt manuellt.
 3. T (Target) visar målgiva. Används tilldelningsfil visas P (Prescription). A (actual) visar verklig giva.
 4. Sektionsindikator. Röd visar avstängd sektion, gul visar att sektionen är aktiverad men materialet har ännu inte nått billarna, grön visar aktiv sektion.
 5. Indikerar om sektionsavstängning är i läge auto eller manuell.

Väderstad CS indikerar med lysdioder om sektionerna är på eller av med grön och röd lysdiod.

Använda automatisk sektionsavstängning

Slå till utmatning på redskapsdatorn som vanligt och börja köra framåt. Om allt är
konfigurerat rätt ska sektionssymbolerna på CFX-750 växla till grönt och loggning av bearbetad yta färga fältet gult i CFX-750. När såmaskinen kör in över bearbetad yta kommer sektioner att stängas av.

Tips 1 Spara inställningarna:
Det är många inställningar som ska vara rätt när du använder CFX-750 tillsammans med Väderstad såmaskin. När du är klar med alla inställningar och justeringar, gå in under Inställningar>System>Avancerad>Spara och hämta konfigurationsfiler>Spara nuvarande inställningar. Välj om du vill spara i internminnet eller på ett USB-minne, och välj lämpligt namn för kombinationen av traktor och redskap.

Sparade inställningar kan sen hämtas upp via Inställningar >System >Avancerad
>Spara och hämta konfigurationsfiler>Ladda in inställningar

Tips 2 Så vändtegen sist:
Alternativ 1: När körmönster Vändteg används, och huvudtegens körspår är aktiva,
kommer såmaskinens sektioner stängas av vid vändtegens inre gräns, oavsett om
vändtegen redan är sådd eller inte. Gå in under under Inställningar>Guidning> Växlingvändteg/huvudteg och välj Manuell för att kunna välja manuellt vilken ordning fältets delar ska sås.

Alternativ 2: Se till att vändtegen blir markerad som bearbetad yta (gul), utan sådd. Detta kan göras genom att t ex ställa in ett redskap som har önskad bredd för vändtegen, och köra runt utan att så med maskinen. Detta kan också göras vid föregående jordbearbetning. För att återgå till att ställa in ordinarie redskapsinställningar måste man avaktivera kommunikationen mellan CFX-750 och CS genom Inställningar>Redskap>Kontroll av spridning och bearbetning >Första inställningar välj Ingen.

Tips 3 Avaktivera kurvutjämning:
För att simuleringen av vändtegen ska bli rätt, måste man inaktivera funktionen Kurvutjämning. Som standard jämnar displayen ut kurvor med en radie på mindre än 3 m för att åstadkomma bättre guidning och autostyrning.
Du kan avaktivera kurvutjämningen under Inställningar>Guidning>Inställningar
sväng>Minsta kurvradie, välj Inaktiverad och bekräfta ditt val med grön pil.

Tips 4 Så på redan bearbetat område:
Tryck på

så att den ändras till grå. Tryck igen för att ändra tillbaka till automatisk sektionsavstängning.

Tips 5 Så på samma fält nästa gröda:
Välj gärna samma Klient/Gård/Fält för att utnyttja tidigare körspår, men välj nytt Arbete för att inte få med redan bearbetad yta.

Uppdaterad den 1 april, 2019

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar