Väderstad GPS Control

Automatisk sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med Precision IQ

Denna manual hjälper dig att installera, konfigurera och använda Precision IQ med funktion för sektionskontroll och varierad giva (VRA) tillsammans med alla Väderstad Biodrill, Rapid- och Spirit såmaskiner, utrustade med terminalen Väderstad Control Station (CS).
Inställningarna i manualen ska ses som riktvärden och kan behöva justeras från fall till fall, och kan variera vid byte av fläktvarvtal, typ av utsäde, utsädesmängd etc.

Konfigurera Väderstad

För att Control Station ska fungera tillsammans med Precision IQ krävs att det är följande mjukvara, eller senare, i CS-teminalen:

R230018 för Rapid, RDA 600-800C
R210027 för Rapid, RDA 400-800S
R250032 för Spirit 400-900S
R330070 för Spirit 400-600C
R260009 för Biodrill

Kontakta Väderstad för information om kompatibilitet för din maskin.

Håll inne ? samtidigt som strömbrytaren slås på för att komma in i programmeringsmenyn.
Om Control Station redan är påslagen kan man växla till programmeringsmenyn genom att knappen hålls intryckt i 5 sekunder.

Inne i programmeringsmenyn, bläddra ner med väljarratten.

 

Välj GPS genom att trycka Enter när raden är markerad. Enter är knappen som ser ut så här:

 

Välj Trimble genom att ställa pilen framför raden, tryck Enter

Gå längst ner och markera OK och tryck Enter

Om du inte vill styra givan via PiQ väljer man bort alternativet i inställningarna för PiQ. Här ska rätt val göras i alla fall.

Vid endast utsäde är Yes valt.

Vid kombisådd ska en av produkterna vara Yes, den andra No. Välj Yes för den produkt du vill styra via din trimble skärm.

Vid kombisådd med Spirit C ska Yes väljas för Gödning för att loggningen ska bli korrekt.

Gå längst ner och markera OK och tryck Enter

Här visas hastigheten du ska ha när du åker in på och ut från vändtegen. Det avgör när maskinen slår på/av utsäde i förhållande till gödningen. Tryck enter om du vill ändra och vrid på ratten.

Gå längst ner i programmeringsmenyn, markera OK.

Tryck Enter för att komma tillbaka till körläge

Tillbaka i körläge.

Kablage

Kablage som krävs för att ansluta Väderstad Controlstation till GFX-750: Trimble PN 110545, DV-572:

Kablage som krävs för att ansluta Väderstad Controlstation till TMX-2050:
Trimble Exp-100 PN 101990–00, DV-572:

 

Uppgradera Tmx-2050 eller GFX-750 med funktion för sektionskontroll och VRA

Funktion för sektionskontroll och VRA köps av din Trimble-återförsäljare. Funktionen aktiveras med hjälp av en QR kod. På Andriodskärmens startsida, välj Appcentral, tryck sedan på plus tecknet nere i höger hörna och välj sedan den översta ikonen. Håll fram QR koden till kameran som antingen skickats via mejl eller i pappersformat. Skärmen kommer att pipa till när koden är accepterad.

Konfigurering utav redskapet med Serial VR

Starta Precision IQ och gå in på redskap och välj att skapa ett nytt redskap.

Under Dos eller enhet så väljs skärmens serienummer följt utav (seriell VR) I nästa alternativ ”seriell VR-Typ” så anges Trimble som redskapets protokoll

Tryck på pil höger för att hämta hem förinställda värden från Controlstation till Precision IQ.

Välj sådd och tryck på pil höger

Välj Såmaskin och tryck pil höger

I fliken ”redskap” finns nu möjligheten att ändra om namnet på redskapet så som man vill att det skall heta i skärmen.

Tryck pil höger och ange dragtypen som bogserad. Dragtypen skall alltid sättas som bogserad oavsett om såmaskinen är kopplad till traktorns 3punktslyft eller hitchkrok.

Mät längden mellan traktorns kopplingspunkt och redskapets markkontaktspunkt. Mer information nedan.

Spridningsbredd: är bredden på såmaskinen som Trimble skärmen fått tilldelat utav Väderstad Controlstation. Vill man lägga in en extra överlapp eller mista görs detta igenom att justera spårbredden till ett högre eller lägre värde än spridningsbredden.

Exempel: Spridningsbredd 4m – Spårbredd 3.90m = Överlapp 0.10m (5 cm varje sida)

Vänster/höger offset: används vid korrigering utav ett sidogående redskap.

Exempel: Ifall redskapet drar 4 cm till höger under färd, skriv in ett värde på 0.04m höger i vänster/höger offset.

Fysisk bredd: Mät redskapets totala bredd.
Fysisk längd: Mät redskapets totala längd.

För att sektionskontrollen skall fungera bra och för att redskapet skall simuleras och loggas så verkligt som möjligt i Trimbleskärmen, krävs det att följande inställningar görs för respektive såmaskinstyp
Väderstad Rapid 400 – Se nedan
Väderstad Spirit 400/600/900 – Se nedan
Väderstad Rapid A 600/800 – Se nedan
Notera att följande mått är enbart exempel för denna guide. För bästa funktion skall man mäta sina egna mätvärden som stämmer överens med sitt fordon och redskap! 

Väderstad Rapid 4m

För 4 m Rapid med mellanpackare så bör man under fordonets inställningar ange måttet ”Bakaxel till drag” mellan traktorns bakaxel till huvudleden på mellanpackaren enligt bilden nedan.

Kopplingspunkt till markontaktspunkt anges under redskapets inställningar och mäts nu mellan den tillbakaflyttade dragpunkten till centrum på såmaskinens bärhjulsrader.

Spridningsoffset framåt/bakåt mäts ifrån bärhjulen fram till mitt emellan såbillarna. Är såbillarna framför markkontaktspunkten som i detta fallet skall värdet skrivas in positivt.

Notera att spridningsoffset framåt/bakåt skrivs in under doskontrollens kalibrering. Tryck på verktyget och modifiera för komma till denna kalibrering.

Väderstad Spirit 400/600/900

För Väderstad Spirit räknas kopplingspunkten/draget från traktorns hitchkrok. Börja med att kontrollera så att värdet Bakaxel till drag står inskrivet och är korrekt under fordonets inställningar.

Kopplingspunkt till markontaktspunkt anges under redskapets inställningar och mäts mellan traktorns hitchkrok och centrum på såmaskinens bärhjulsrader.

Spridningsoffset framåt/bakåt mäts ifrån bärhjulen fram till centrum på gödningsbillarna.

Notera att spridningsoffset framåt/bakåt skrivs in under doskontrollens kalibrering. Tryck på verktyget och modifiera för komma till denna kalibrering.

Väderstad Rapid A 600/800

För Rapid 600/800 A med mellanpackare så bör man under fordonets inställningar ange måttet ”Bakaxel till drag” mellan traktorns bakaxel till huvudleden på mellanpackaren enligt bilden

Kopplingspunkt till markontaktspunkt anges under redskapets inställningar och mäts nu mellan den tillbakaflyttade dragpunkten till centrum på såmaskinens bärhjulsrader.

Spridningsoffset framåt/bakåt mäts ifrån bärhjulen fram till mitt emellan såbillarna. Är såbillarna framför markkontaktspunkten som i detta fallet skall värdet skrivas in positivt.

Notera att spridningsoffset framåt/bakåt skrivs in under doskontrollens kalibrering. Tryck på verktyget och modifiera för komma till denna kalibrering.

Typ av material: Välj Granulerat utsäde

Spridningsoffset framåt/bakåt: Skriv i måttet som räknades fram tidigare.

Kontroll av giva: Skall tilldelningsfil användas för att kontrollera giva av utsäde eller gödning med hjälp av Precision IQ ställs Kontroll av giva grönmarkerat

Sektionskontroll: Skall Precision IQ sköta sektionskontrollen så skall denna grönmarkerat

Antal Sektioner: Antalet sektioner som kommer styras och som Trimble fått rapporterat ifrån Väderstad Controlstation.

Tillslags fördröjning/frånslagsfördröjning ventiler:
Mät hur lång tid det tar mellan dess att sektionen stängs av manuellt tills det fått effekt ute på redskapet. Fördröjning för både till- och frånslag ska anges. För att försäkra dig om att inte mistor ska uppstå kan tillslagsfördröjningen sättas något längre än den verkliga och frånslagsfördröjningen något kortare än den verkliga. Riktvärde för sådd kan vara 2,5 sek för tillslag och 1,5 sekunder frånslag.

Använd tillslagsfördröjning till fältgräns: Skall användas och menas med att Precision IQ skall ta hänsyn till sekunderna ovan till en fältgräns. Sätt denna grönmarkerad

Avstängda sektioner vid stillastående: Sätt denna rödmarkerad

Starta överlapp och avsluta överlapp: Används som säkerhetsmarginal för att undvika mistor vid isättning och uppfällning av redskapet och kan vara lämpligt att använda och för att kompensera eventuell GPS-drift.

Avstängning för dubbelöverlappning: Hur står del av sektionen/sektionerna som skall överlappa redan sådd yta innan sektionen stängs av.

Avstängning för fältgränsöverlappning: Hur står del av sektionen/sektionerna som skall överlappa en fältgräns (inre eller yttre). Vid sådd och vid ”vändtegen sist körning” kan ett riktvärde vara att ha samma som dubbelöverlappningen.

Använd reservhastighet: Behövs ej användas.

Tryck vidare till sammanfattningen och avsluta med grön bock för att spara doskontrollens kanal.

Lyftbrytare: Används ifall såmaskinen har en extern loggbrytare installerad.

Tryck vidare till sammanfattningen och avsluta med grön bock för att spara redskapet.

En produkt kommer krävas när man kör sektionskontroll och eller kontroll av giva.

Tryck på produkt.

Välj att skapa ny.

Materialnamn: Kan förslagsvis döpas till Utsäde
Kategori: Ange samma som i doskontrollens kanal, i detta fallet ”Granulerat utsäde”
Typ: Välj vilken gröda. (Finns inte den aktuella grödan med i listan används istället ”Övrigt”
Distribuerade enheter: Välj Kg/ha
Produktdensitet: Skriv in ett rimligt värde för grödans densitet (spannmål brukar ligga mellan 0,4 – 0,8 kg/l
Målgiva 1: Vid Kontroll av giva aktiverad så kommer två målgivor vara tillgängliga som snabbval i körbilden. Skriv in vilken önskad utsädesmängd som skall sättas som Målgiva 1
Målgiva 2: Skriv in vilken önskad utsädesmängd som skall sättas som Målgiva 2
Öka giva: I körbilden finns möjlighet att öka och minska givan manuellt med + och – tecken. Ange ett lämpligt värde i hur stora intervaller man vill att denna ökning/minskning skall ske.
Minsta giva: Vid körning efter tilldelningsfil så kan man sätta en minimum giva som såmaskinen alltid sår oavsett om styrfilen säger en lägre giva.
Max Giva: Vid körning efter tilldelningsfil så kan man sätta en max giva som såmaskinen aldrig överstiger oavsett om styrfilen säger en högre giva.

Tryck på Spara uppe till höger

Användning i fält

Skapa ett nytt fält eller öppna ett redan befintligt fält.

I körbilden tryck på ikonen med vattendropparna

Tryck på rutan enligt bilden.

1. Indikering av loggning av bearbetad yta (kontrolleras av redskapets status)
2. Här visas den faktiska givan som Precision IQ skickar till Controllstation.
3. Manuell ökning och minskning av givan i 10 kg/ha intervall
4. Förinställda Målgivor 1 och 2.
5. Funktion för att slå på och av automatisk sektionskontroll. Skall stå som Auto när Trimble skall sköta sektionskontrollen. Manuellt läge kan användas när man vill så om en redan bearbetad yta utan att sektionskontrollen skall vara aktiverad.

Väderstad Controllstation indikerar med lysdioder om sektionerna är på eller av med grön och röd lysdiod.

Uppdaterad den 7 maj, 2020

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar